Ecodrain® waterdoorlatende bestrating

 
Productkenmerken
  • De karakteristieke buigtreksterkte bedraagt 5,1 N/mm2.
  • De gemiddelde waterdoorlatendheid van een Ecodrain® bestrating bedraagt 270 l/s/hectare volgens de Duitse richtlijn "Richtlinie für die Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteine aus haufwerksporigen Beton"
  • Uitvoering in structuur.
  • Ecodrain® voldoet aan BBB-keur 1, een eigen keurmerk van v.d. Bosch Beton dat ontwikkeld is voor (nieuwe) producten waarvoor nog geen (officiële) normen bestaan.


[01] Producttypering
Formaat
10,5 x 21,1 x 8 cm.
met vellingkant en afstandhouders.
 
Onderstaand is een verkorte samenvatting uit de Europese norm NEN-EN 1338 KOMO-keur en de daaruit voor Nederland gekozen klassen. Ze pretendeert niet tot in detail volledig te zijn. Voor gedetailleerde informatie raadplege men de norm en het nationale voorwoord.
 
Materiaal
De stenen moeten vervaardigd zijn van beton met een gelijkmatige samenstelling, die voornamelijk bestaat uit cement, zand, grind en/of andere toeslagmaterialen. De deklaag waarmee betonstraatstenen kunnen worden uitgevoerd, kan een andere samenstelling hebben dan de onderlaag. Toevoeging van kleurstoffen is toegestaan, mits de kwaliteit van het beton niet wordt aangetast.
 
Vorm en uiterlijk
-
de stenen moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken, zoals grindnesten,  holten of scheuren vertonen
-
Betonstraatstenen moeten recht, vlak, haaks en kantig zijn en nagenoeg vrij zijn van bramen en uitsteeksels
-
Stenen kunnen uitgevoerd zijn met vellingkanten. De afmetingen wordt door de fabrikant aangegeven. De gemeten waarde mag hier maximaal twee milimeter van afwijken
 
Deklaag
Indien er een deklaag wordt toegepast, dient deze overal een minimale dikte te hebben van 4 mm. De hechting tussen onderlaag en deklaag moet van een zodanige kwaliteit zijn dat een blijvende verbinding verzekerd is.
 
Formaten en afmetingen
Formaten en afmetingen worden door de fabrikant vastgesteld. Op de individueleproduktbladen staan de maten aangegeven welke v.d. Bosch Beton* hanteert voor haar produkten.
 
Maatafwijkingen
-
Tot een steenhoogte van 100 mm de lengte en de breedte niet meer afwijken dan 2 mm.
De hoogte mag niet meer dan 3 mm afwijken
-
Bij steenhoogte gelijk of hoger dan 100 mm mogen de afwijkingen 1 mm meer bedragen.
-
Van individuele straatstenen mogen onderlinge hoogtematen niet meer dan 3 mm afwijken.
-
Bij diagonale afmetingen groter dan 300 mm mogen de onderlingen diagonale afwijkingen niet groter zijn dan 3 mm.
[02] Vormgeving en afmetingen
Stroefheid
Betonstraatstenen worden geacht voldoende stroef te zijn.
 
Holheid en bolheid
Indien de afmeting van een steen groter is dan 300 mm mag de holheid maximaal 1 mm bedragen. De bolheid mag dan maximaal 1,5 mm bedragen. Dit wordt gemeten met een meetlat van 300 mm. Bij grotere afmetingen wordt gemeten met een meetlat van 400 mm. Hierbij mag de holheid maximaal 1,5 mm en de bolheid maximaal 2 mm bedragen.
 
Buigtreksterkte
De karakteristieke buigtreksterkte voor de straatstenen moet tenminste 3,6 MPa bedragen.
Geen enkel individueel resultaat mag kleiner zijn dan 2,9 MPa of een breuklast kleiner dan 250 N/mm opleveren.
 
Slijtbestendigheid
De breedte van de groef welke ontstaat bij de afslijtproef mag maximaal 23 mm zijn.
 
Vorst-dooizoutbestandheid
Het gemiddelde massaverlies, bepaald volgens de norm mag niet meer bedragen dan 1,0 kg/m2. Geen enkele individuele waarde mag meer dan 1,5 kg/m2 bedragen.
 
Betonstraatstenen hebben het soms zwaar te verduren. Vooral als ze in strak verband worden gelegd. Op zwaar belaste wegen of terreinen kunnen hoeken na verloop van tijd afsplinteren. Een bekend praktijk probleem, dat u zeker zult herkennen.
 
Onder druk ontstaan de beste producten:
 
BSV Betonstraatstenen®
 
Afstandhouders
v.d. Bosch Beton* heeft hiervoor een blijvende oplossing ontwikkeld: de BSV betonstraatstenen*.
Deze klinker is voorzien van afstandhouders, die zorgen van een speling van 1 milimeter tussen de stenen. Klein genoeg om niet op te vallen, groot genoeg om afsplintering te voorkomen.
De afstandhouders vangen elke beweging op zonder de stenen te beschadigen. BSV betonstraatstenen® van v.d. Bosch Beton* zijn daarom bij uitstek geschikt voor het verharden van bedrijfsterreinen, veel gebruikte parkeerterreinen en wegen in en om woonwijken in aanbouw.
 
BSV-betonstraatstenen® zijn extra bestand tegen vorst- en strooizout
De norm NEN 7000 was altijd een goed indicatie voor de vorst- en zoutbestendigheid van betonprodukten voor de wegenbouw. Sinds het van kracht worden van de Europese norm NEN-EN 1338 KOMO-keur wordt hier een speciale zware beproeving voor gehanteerd. De betonsamenstelling van al onze betonstraatstenen voldoet aan de Europese norm. BSV-betonstraatstenen® en andere betonprodukten van v.d. Bosch Beton* zijn daardoor extra goed bestand tegen vorst en strooizout.
 
Een aantrekkelijk straatbeeld kan vele gezichten hebben. Klassiek, kleurrijk, speels of een combinatie hiervan. Met het omvangrijke programma betonstraatstenen van v.d. Bosch Beton* b.v. is alles mogelijk. Succes verzekerd. Dat geldt ook voor de kwaliteit. Alle stenen worden geleverd in de kwalitatief hoogwaardige BSV®-uitvoering met splintervrije kop.

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Goed nieuws voor de grondwaterstand. v.d. Bosch Beton introduceert Ecodrain® waterdoorlatende bestrating. Bestrating die voorkomt dat hemelwater linea recta wordt afgevoerd naar het riool. Een ander voordeel is, dat straten bij hevige regenval in principe niet meer blank komen te staan.

Bebouwing neemt hand over hand toe. Het regenwater wat valt komt sneller in het oppervlaktewater terecht waar het zijn weg van hoger gelegen gebieden naar lager gelegen gebieden zoekt. Traditionele systemen, waarbij het relatief schone water ook nog gezuiverd wordt, kunnen de grote hoeveelheden niet aan en raken overbelast. Dit vormt lokaal een probleem maar ook regionaal en zelfs grensoverschrijdend. Een ander gevolg van deze versnelde afvoer van regenwater is de daling van de grondwaterspiegel, hetgeen verdroging tot gevolg heeft.

Twee problemen met dezelfde oorzaak. Oplossing hiervoor biedt infiltratie van het regenwater. Hier zijn verschillende methoden voor, waarvan infiltratie via de bestrating er één is. Een groot voordeel van deze techniek is dat het geen extra ruimte vraagt.
De bestrating ligt er al of moet nog aangebracht worden. Een ander voordeel is dat het watertransport niet over de weg plaatsvindt. Maar onzichtbaar is.
Als één keer de keuze gemaakt is voor een waterdoorlatende verharding dienen een aantal zaken op de rij gezet te worden. Dat zijn vragen omtrent de:
- omgeving
- grondslag van de bodem
- grondwaterstand
- doorlatendheid van de bodem (k-waarde)
- helling van het terrein
- gebruiksfunctie
- draagkracht
Deze moeten beantwoord worden om er een goed werkend systeem van te kunnen maken. De opbouw van de constructie kunnen we hieruit afleiden.
 
 
Hierboven een voorbeeld van hoe de opbouw van een constructie zou kunnen zijn.
 
Ingeval van Ecodrain® waterdoorlatende verharding wordt als voegmateriaal gewassen brekerzand 0-1 aanbevolen met als verdere specificatie zeefdoorval: 0,063 mm 0%, 0,125 mm <= 1% (dit zijn afgeronde percentages). In het geval van Ecopass® waterpasserende verharding wordt als voegmateriaal uitgewassen split 2-4 mm aanbevolen. Voor zowel Ecodrain® als Ecopass® kan als straatlaag uitgewassen split 2-5 mm toegepast worden.

Als buffer/fundatie kan voor beide systemen uitgewassen granulaat 4-32 mm toegepast worden. Voorwaarde is dat dit materiaal filterstabiel t.o.v. de straatlaag is. In dit geval hoeft geen scheidingsdoek tussen straatlaag en buffer te worden toegepast. Afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem kan de dikte van de buffer bepaald worden. Als afscheiding tussen buffer en ondergrond dient grondkerend doek te worden toegepast, b.v. Geolon PP 15.

Het behoeft geen verder betoog dat zowel buffer als straatlaag op de daartoe geëigende manier voldoende verdicht dienen te worden. Het materiaal mag hierbij niet verpulverd worden.
 
In het ontwerp van zowel Ecodrain® als Ecopass® moet altijd voorzien zijn in de aanleg van een nooduitlaat. Als om welke reden dan ook het water niet in voldoende mate via het systeem afgevoerd kan worden moet het water automatisch op een andere manier afgeleid worden. Dat kan naar een sloot of een laagliggend weiland zijn.
 
 
Hierboven een voorbeeld van een toepassing in een gebied waar vanwege hoge grondwaterstand infiltratie in de bodem niet mogelijk is. Het water wordt door infiltratiebuizen langzaam afgevoerd naar het oppervlaktewater. Afhankelijk van de keuze van het type infiltratiebuis is de vertraging te regelen.
 
Bij een hellend oppervlak dient de constructie van de buffer zodanig te zijn opgebouwd dat wordt voorkomen dat het water naar het laagste punt stroomt. Dit kan bijvoorbeeld met getrapte aanleg.
 
De ervaring heeft inmiddels geleerd dat na enige tijd een ecosysteem in de buffer ontstaat, die ontstane vervuiling afbreekt.

Bij de uitvoering moet er rekening gehouden worden met het speciale doel van de bestrating. Dit houdt in dat de aanleg van het systeem als laatste in de bouwfase dient te geschieden. Een waterdoorlatende verharding mag dus nooit als "bouwstraat" gebruikt worden.
 
Door het dichtslibben van de bestrating (en/of fundatie) wordt de werking van het systeem sterk beïnvloed. Na de aanleg dient de bestrating onderhouden te worden om de goede werking van het systeem te garanderen. Regelmatig schoonmaken met behulp van een veegwagen en/of zoabcleaner is op zijn plaats. Waar nodig moet het voegmateriaal aangevuld worden. v.d. Bosch Beton* heeft hiervoor een speciaal onderhoudsadvies ontwikkeld.

Ook is het van groot belang goede controle op de aanleg te houden. Fouten bij de aanleg kunnen in de toekomst aanleiding geven tot moeilijk te traceren problemen.
 

Indien gewenst brengt v.d. Bosch Beton* u in contact met toeleveranciers van onderbouwmaterialen, welke u in uw systeem toe zou kunnen passen.

[04] Toepassing
Voor de verwerking van Ecodrain® bestrating heeft v.d. Bosch Beton een stappenplan opgesteld. U kunt dit stappenplan via onderstaande link bekijken.
 
[05] Verwerking
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogwaardige maatvaste produkten, constante kwaliteit en een buitengewoon gevarieerd aanbod. Dat zij kort samengevat de kenmerken van het programma betonstraatstenen, waarmee v.d. Bosch Beton* in Nederland naam heeft gemaakt.
Betonstraatstenen vormen samen met betontegels en trottoirbanden de hoekstenen van een compleet assortiment bestratingsmaterialen van v.d. Bosch beton*.
 
Betonstraatstenen
 
Kwaliteitsgarantie
De kwaliteit van praktisch alle betonstraatstenen van v.d. Bosch Beton* is gebaseerd op het KOMO certificaat (NEN-EN 1338 KOMO-keur).
 
 
Ecodrain®
Ecodrain® waterdoorlatende bestrating valt onder BBB-keur 1.
 
CE Markering
Vrijwel alle betonstraatstenen uit het brede assortiment van v.d. Bosch Beton* voldoen aan deze Europese Norm NEN-EN 1338 KOMO-keur.
CE Markering betekent niet automatisch "kwalitatief goed". Binnen de norm kan een fabrikant kiezen voor een bepaalde kwaliteitsklasse of zelfs voor helemaal geen klasse. In Nederland kent men aanvullend op het CE merk het KOMO-keurmerk. Indien een betonstraatsteen het KOMO keurmerk draagt is men verzekerd van een op Nederlandse maatstaven toegespitste kwaliteitskeuze. Verder voldoet het KOMO produkt ook automatisch aan het bouwstoffenbesluit.
 
 
Een betonstraatsteen met alleen CE Markering betekent niet automatisch dat het product voldoet aan Nederlandse kwaliteitsmaatstaven en het bouwstoffenbesluit.
 
Klik hier voor meer infomatie over de verschillen tussen KOMO en CE.
   
 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2007), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v.
 
 
Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.  
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid
Verpakkingsoverzicht
Hieronder kunt u een verpakkingsoverzicht downloaden met productinformatie,
aantallen met pak of laag, vierkante meter en volle vracht.
Heeft u een gedrukte versie van het verpakkingsoverzicht? Dan kunt u
hier controleren wat de wijzigingen sindsdien zijn.
 
Ecodrain® waterdoorlatende bestrating
 
Aanverwante producten
Bisschopsmutsen
Halve stenen
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[10] Rekenmodel
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
 

 
Klik hier om de bestekservice te starten.
 
 
 

[11] Bestektekst
Overzicht kleuren & levertijd
 
Ecodrain® waterdoorlatende bestrating is op aanvraag en in overleg leverbaar in grijs 3600, rood kleurvast 3501 en zwart kleurvast 3602.
[13] Artikelgegevens
Documentatie Ecodrain® waterdoorlatende bestrating
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
5.26 - Ecodrain® en Ecopass® systemen
5.26a - Ecodrain® en Ecopass® systemen
5.26c - Ecodrain® waterdoorlatende bestrating
5.26d - Ecopass® waterpasserende bestrating
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie