1.19g Heino legvoorbeeld 7

 
Productkenmerken
  • straten zonder kantopsluiting
  • ontwikkeld voor vrijliggende troittoirs en fietspaden, buiten en binnen bebouwde kom
  • stevig verband
  • voor kleuren en oppervlaktestructuren zie eerst  matrix en vervolgens kleurenblad
[01] Producttypering
Formaat
30 x 30 cm
15 x 30 cm

Diktes
4,5 t/m 8 cm

KOMO kwaliteitseisen voor betontegels
Onderstaand is een verkorte samenvatting uit de Europese norm NEN-EN 1339 KOMO keur en de daaruit voor Nederland gekozen klassen.
Ze pretendeert niet tot in detail volledig te zijn. Zie tevens [03] prestaties en eigenschappen.
Voor gedetailleerde informatie raadplege men de norm van het nationale voorwoord.
 
Vorm en uiterlijk
Betontegels moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken vertonen, zoals grindnesten, holten of scheuren.
Afhankelijk van de afmeting van de tegel mag de holheid maximaal -1 mm bedragen en de bolheid +1,5 mm. Dit geldt voor formaten waar maximaal een meetlat van 300 mm gebruikt kan worden. Voor grotere afmetingen gelden hogere afwijkingen.
De diagonalen mogen voor een diagonaalafmeting ˇÂ 85 cm niet meer dan 2 mm van elkaar afwijken.
Een afgeschuinde rand groter dan 2 mm heet een velling. Standaard levert v.d. Bosch Beton* b.v. haar betontegels met een vellingkant van 5x6 mm. De werkelijke gemeten waarde mag hier maximaal 2 mm van afwijken.

Maten en maatafwijkingen
De maatvoering van standaard betontegels is 30x30 cm (halve betontegels:15x30 cm).
De dikte van betontegels is 4˝, 5, 6 of 7 cm. De lengte, breedte en dikte mag maximaal 2 mm afwijken. Dikkere tegels kunnen vanwege hun afmetingen onder de betonstraatsteennorm
NEN-EN 1338 KOMO keur vallen, bijv. betontegels 30x30x8 cm. Zie Algemene informatie betonstraatstenen.
 
Wij adviseren bij het verleggen de tegels met enige regelmaat 180 graden te verdraaien. Daardoor zullen minimale maatverschillen, welke binnen de toleranties vallen, genivelleerd worden. Uitloop in de maatvoering wordt hiermee voorkomen. In het bijzonder bij grotere oppervlakken is dit van belang.
  

 
[02] Vormgeving en afmetingen
Betontegels zijn er in verschillende formaten en kleuren. Het is een bestratingsproduct welke bestaat uit twee lagen, een basislaag en een deklaag. Praktisch alle betontegels kunnen naar keuze met diverse soorten deklagen worden uitgevoerd. Zie het kleurenoverzicht. Bijzondere kleuren en/of uitvoeringen op aanvraag.
 
Betontegels kunnen in kleurvaste en in niet kleurvaste uitvoering geleverd worden.
Onder bepaalde omstandigheden kan het uiterlijk van de tegels worden aangetast.
Hiervoor zijn drie oorzaken aan te geven:
  1. Vervuiling: Een bekend probleem. De gevolgen kunnen worden beperkt door een goede verdichting van de deklaag.
  2. Verkleuring*: Verkleuring ontstaat door afslijting en onder invloed van zonlicht.
  3. Witte kalkuitslag: Een probleem waarvoor (nog) geen effectieve oplossing bestaat,maar dat na verloop van tijd vanzelf verdwijnt.

    * Door toevoeging van natuurlijk gekleurde splitsoorten kan een kleurvaste deklaag verkregen worden.
Samenstelling
De deklaag moet minimaal 4 mm dik zijn.
 
Buigtreksterkte
De karakteristieke buigtreksterkte voor de tegels moet tenminste 5,0 N/mm˛ bedragen. Geen enkele waarde mag lager dan 4,0 N/mm˛ zijn.
 
Slijtbestendigheid
De breedte van de groef welke ontstaat bij de afslijtproef mag maximaal 23 mm zijn.
 
Vorst- dooizoutbestandheid
Het gemiddelde massaverlies, bepaald volgens de norm mag niet meer bedragen dan 1,0 kg/m˛. Geen enkele individuele waarde mag meer dan 1,5 kg/m˛ bedragen.
 

 

[03] Prestaties en eigenschappen

Straten zonder kantopsluiting. Dat kan met de visbektegel, ontwikkeld voor vrijliggende trottoirs en fietspaden, buiten en binnen de bebouwde kom. Toepassing van visbektegels heeft diverse voordelen, waaronder een stevig verband en een dubbele besparing, enerzijds op materiaal (banden), anderzijds op verwerkingskosten. Banden stellen hoeft immers niet meer.

[04] Toepassing
Verwerkingvoorschrift visbektegels
Vanwege hun vorm liggen visbektegels zeer stevig in verband. Bij het aftrillen kunnen deze tegels zich slechts minimaal horizontaal verplaatsen. Daardoor ontstaan binnen de tegel en tussen de tegels onderling veel hogere spanningen dan bij rechthoekige tegels. Het risico op breuk is bij een 45 mm dikke visbektegel bij onjuist aftrillen reëel aanwezig.
 
Het verdient daarom aanbeveling om bij een dikte van 45 mm een lichte tegeltriller met rubbermat te gebruiken. Hierdoor zal de tegel nauwelijks puntbelasting ondervinden en daardoor heel blijven. 
 
Wanneer gekozen wordt voor een 50 of 60 mm dikke visbektegel wordt het risico van breuk bij verwerking nog verder beperkt. De strak in verband liggende constructie met visbektegels komt hiermee volledig tot zijn recht waardoor een optimaal resultaat bereikt wordt.

 

Betontegels zagen of knippen?
Het verdient de voorkeur betontegels en andere bestratingsmaterialen altijd te zagen. Niet alleen om een verzorgd passtuk te maken, maar tevens om bovenmatige snijverliezen te voorkomen. Dit laatste geldt in het bijzonder bij diagonale passtukken. Uit proefnemingen is gebleken dat de knipverliezen juist dan onaanvaardbaar hoog zijn, ongeacht welk knipapparaat wordt gebruikt.
 
Voorkom uitloop
Wij adviseren bij het verleggen de tegels met enige regelmaat 180 graden te verdraaien. Daardoor zullen minimale maatverschillen, welke binnen de toleranties vallen, genivelleerd worden. Uitloop in de maatvoering wordt hiermee voorkomen. In het bijzonder bij grotere oppervlakken is dit van belang.
 
Verwerking tegels voorzien van lijmdotten
Om het meer dan vervelende verschijnsel van witte uitslag minder kans te geven zich te ontwikkelen voorziet v.d. Bosch Beton haar gekleurde tegels en alle grootformaattegels van dotten. Deze creëren een kleine afstand tussen de tegels en zorgen hiermee voor ventilatie. De dotten moeten direct na het leggen van de tegels verwijderd worden. Ze zijn dan gemakkelijk te verwijderen. Er mag in geen geval afgetrild voordat de dotten verwijderd zijn. Witte strepen en kringen worden sterk verminderd.
[05] Verwerking
Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf
Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.
 
Documentatieblad "Witte uitslag"
 
Hoe ontstaat witte uitslag?
De witte uitslag ontstaat door een chemische reactie in het cement. Onder invloed van water wordt vrije kalk gevormd, die opgelost in water, via de poriën in het beton doordringt naar het oppervlak. Zodra de kalk in aanraking komt met lucht (kooldioxyde), ontstaat het onoplosbare calciumcarbonaat. Op gekleurde tegels en stenen is deze witte uitslag beter zichtbaar dan op grijze betonbestratingsmaterialen.
 
Primaire en secundaire uitslag
Witte uitslag kan op verschillende momenten ontstaan. Tijdens de fabricage, door invloed van het aanmaakwater (primaire uitslag) of in de praktijk door invloed van regenwater (secundaire uitslag). Primaire uitslag kan ten dele voorkomen worden door een optimale verdichting van de deklaag en een lage water/cement verhouding. Dit biedt echter geen garanties, want de uitslag kan immers ook door regenwater ontstaan. Het ontstaan ervan is afhankelijk van vele (externe) factoren en kan derhalve niet als produktiefout worden aangemerkt.
 
Oplossingen
Zoals gezegd is er weinig aan te doen. Secundaire uitslag kan door schrobben en goed uitspoelen in het eerste stadium van het proces hooguit worden afgeremd. In de praktijk is deze oplossing niet haalbaar. Behandeling met zoutzuur, dat calciumcarbonaat wel kan oplossen is evenmin een optie. Zoutzuur kan het cement aantasten. De enige oplossing is wachten tot het probleem zichzelf oplost.
 
 
 
 
[06] Onderhoud
 
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwel alle betontegels uit het brede assortiment van v.d. Bosch Beton* b.v. voldoen aan deze Europese Norm.
 
NEN-EN 1339 KOMO-keur
CE Markering betekent niet automatisch “kwalitatief goed”. Binnen de norm kan een fabrikant kiezen voor een bepaalde kwaliteitsklasse of soms zelfs voor helemaal geen klasse.
In Nederland kent men aanvullend op het CE-merk het KOMO keurmerk. Indien een betontegel het KOMO keurmerk draagt is men verzekerd van een op Nederlandse maatstaven toegespitste kwaliteitskeuze. Verder voldoet het KOMO product ook automatisch aan het bouwstoffenbesluit.
 
 
 
Een betontegel met alleen CE Markerking betekent niet automatisch dat het product voldoet aan Nederlandse kwaliteitsmaatstaven en het bouwstoffenbesluit.
 
Klik hier voor meer infomatie over de verschillen tussen KOMO en CE.
 
   
 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2007), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v.
 
 
Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.  
 
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid
Aantal per m2
11 stuks

Gewicht per m2
4,0 cm 100 kg        
4,5 cm 105 kg        
5,0 cm 115 kg  
6,0 cm 140 kg
7,0 cm 160 kg
8,0 cm 185 kg

 

[10] Rekenmodel
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
 

[11] Bestektekst
Overzicht producten/kleur/voorraad/levertijd 1.19g Heino legvoorbeeld 7
 
Klik hier om het kleurenoverzicht te bekijken
 
 
Categorie 1: Standaardassortiment. Standaardartikel, in principe in voorraad (inclusief hulpstukken)
Categorie 2: Standaardassortiment waar levertijd op kan zitten. In sommige perioden van het jaar zijn deze artikelen niet op voorraad.
Categorie 3: Leverbaar op aanvraag. In overleg beslissen of een aangevraagde levering geproduceerd wordt.
Categorie 4: Niet in het assortiment. Een product dat v.d. Bosch niet produceert. Is mogelijk in de toekomst in het assortiment op te nemen.
 
 
Kleur / dikte in cm
4,5 5    6    7    8   
grijs 1000
grijs structuur 3000
grijs basalt 1600
beige 2060
silver 2000
rood 1001
rood kv 1501
rood full color 2501
dura terracotta 1525
zwart kleurvast 1602
zwart structuur kv 3602
dura lava negro 1630
heide 1003
dura ferro nova 1328
geel 2804
geel full color 2804
dura alta jura 2829
wit kleurvast 2905
hardsteen 1007
gew. graniet 9500
gew. veenendaal 9501
gew. wngw 7500
[13] Artikelgegevens
Documentatie 1.19g Heino legvoorbeeld 7
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
1.19 - 1.19g Heino legvoorbeeld 7
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie 1.19g Heino legvoorbeeld 7
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
1.10a - 1.19g Heino legvoorbeeld 7
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie