Cetol TGL Satin

Zijdeglanzende, transparante houtafwerking voor buiten op basis van speciale alkydharsen
[01] Producttypering
[02] Vormgeving en afmetingen
[03] Prestaties en eigenschappen
[04] Toepassing
[05] Verwerking
[06] Onderhoud
[07] Kwaliteit en garantie
[08] Milieu en gezondheid
[09] Tekening
[10] Rekenmodel
[11] Bestektekst
[12] Systemen
[13] Artikelgegevens

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen Zeer goed bestand tegen UV straling, waardoor een permanente elasticiteit is gewaarborgd.
  Optimaal houtbeschermend.
  Hoog laagdiktebereik.
  Weervast.
  De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd.
[01] Producttypering

Verdere informatie

Verpakking 1 l en 2,5 l.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar.
Kleurassortiment 11 transparante houtkleuren en 27 niet houtkleuren.
[02] Vormgeving en afmetingen

Eigenschappen

Glansgraad Zijdeglans, 40-45 GU/60° (ISO 2813).
Afleveringsviscositeit Ca. 0,3 Pa.s/23°C.
Dichtheid Ca. 0,91 kg/dm3.
Vaste stof gehalte Ca. 53 gew.% = ca. 45 vol.%.
Vluchtige organische stoffen (VOS) 450 g/l.
Droging bij 20°C/ 65% RV Stofdroog na: 3 h.
  Kleefvrij na: 7 h.
  Overschilderbaar na: 16 h.
Vloeiing Zeer goed.
Elasticiteit Zeer goed.
Buitenduurzaamheid Transparante houtkleuren in een 3 lagen systeem 4-5 jaar. Niet houtkleuren in een 3 lagen systeem 3-4 jaar. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de houtconstructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de laagdikte, de ligging van het object etc.
[03] Prestaties en eigenschappen
Toepassing
Op geveltimmerwerk van loof- en naaldhout.
Zeer geschikt voor toepassing op maatvaste constructies: kozijnen, ramen en deuren.
[04] Toepassing

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities Omgevingstemperatuur: 5-30°C.
  Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.
  Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.
Verwerkingsmethoden Met de kwast.
Verwerkingsgegevens Kwast
  Type verdunning: terpentine.
  Hoeveelheid verdunning: 5-10% (alleen voor de eerste laag).
Reiniging gereedschap Met terpentine.
Geadviseerde laagdikte per laag Droog: 35 micrometer = nat: 80 micrometer.
Praktisch rendement 11-13 m2/l. Het rendement is sterk afhankelijk van de aard van de te behandelen ondergrond.
[05] Verwerking
Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
[07] Kwaliteit en garantie

Veiligheidsinformatie

Vlampunt 40°C.
Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
[08] Milieu en gezondheid
[11] Bestektekst

Systemen

 
Kwaliteit van hout
Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 “Houten gevelelementen”).
Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903.
 
 
Nieuw houtwerk
Twee lagen Cetol Novatech of Cetol TGL Satin in de gewenste kleur aanbrengen. Waar nodig stoppen met op kleur gemaakte stopverf. Afwerken met Cetol TGL Satin in de gewenste kleur of kleurloos. Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo spoedig mogelijk na elkaar aan te brengen. De periode tussen het aanbrengen van de lagen mag niet langer zijn dan 1 maand.
 
 
 
 
 
 
Onderhoud
Afhankelijk van de toestand van het werk, het behandelde houtwerk goed reinigen en schuren. Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk overschilderen met Cetol TGL Satin in de gewenste kleur of kleurloos.
 
 
Industriële voorbehandeling
Voor verwerking in de timmerindustrie adviseren wij Cetol WM 670 als grondlaag toe te passen. Dit transparante grondmateriaal is verwerkbaar door middel van dompelen en (hot)-airless spuiten. Doorgaans wordt Cetol WM 670 in de timmerfabriek in twee lagen aangebracht, waarbij een droge laagdikte van 100 micrometer wordt bereikt. Op de bouwplaats wordt dan, na bijwerken van eventuele gebreken, afgewerkt met Cetol TGL Satin kleur.
 
 
 
Afdekken van horizontale delen
Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.
 
 
Merbau
Merbau bevat donker gekleurde inhoudsstoffen die gemakkelijk in water oplossen en naar buiten treden (uitbloeden). Om dit te voorkomen, dient Merbau niet onbehandeld in de bouw te worden geplaatst, maar tevoren in de werkplaats met ten minste twee lagen Cetol TGL Satin kleur of Cetol WM 670 te worden behandeld.Op de bouwplaats kan dan met één laag Cetol TGL Satin worden afgewerkt.
 
 
 
Toepassing over andere producten
Cetol TGL Satin kleur is ook toepasbaar over intacte transparante beitsen en Cetol Novatech. Niet intacte lagen volledig verwijderen en vervolgens behandelen als voor nieuw werk is aangegeven.
 
 
 
 
Behandeling van glassponningen, weg te metselen delen e.d.
Glassponningen, glaslatten (rondom), achterkanten van beschietingen e.d. altijd tweemaal behandelen. Weg te metselen delen tweemaal behandelen met Cetol TGL Satin kleur.
 
 
 
Meer informatie
Zie voor meer informatie over de toe te passen systemen infoblad 1310.
[12] Systemen
Verdere informatie
Verpakking 1 l en 2,5 liter.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar.
Kleurassortiment 11 transparante houtkleuren en 27 niet houtkleuren.
[13] Artikelgegevens
Download technisch documentatieblad